Landbouw gebruikt wereldwijd ongeveer 70% van het water dat jaarlijks onttrokken wordt. Het overgrote gedeelte van het onttrokken water is voor de voedselproduktie. Vaak echter, concurreert dit watergebruik zwaar met andere water gebruikers zoals de industrie, de energiesector en steden. Efficiënt en duurzaam gebruik van water door de landbouw is daardoor geen luxe meer tegenwoordig. Het is een economische maar ook zeker een sociale en milieu noodzaak geworden.

Het punt:

Landbouw-waterbeheer gaat over landbouw praktijken, op de boerderij en in het veld, die invloed hebben op het watergebruik en de vervuiling van het boerenbedrijf. Het gaat over een goed gebruik en beheer van de bodem, van organische mest en kunstmest maar ook over de gewasselectie, de manier van veehouderij en irrigatie. En het gaat over de relatie tussen de landbouw en andere watergebruikers in het stroomgebied.   

Hoe we werken:

We geven onze klanten inzicht in de water situate van hun boerenbedrijf, in termen van risico´s en kansen op de boerderij en op het land,  We helpen met het ontwerpen van praktische interventies en acties om het watergebruik efficienter te maken en waterproduktiviteit te vergroten. En, we helpen boeren om hun boerenbedrijf te gaan zien in de context van het stroomgebied zodat zij betekenisvolle acties kunnen gaan ondernemen in het waterbeheer van het stroomgebied.

Voorbeeld project: